Statut Zielonogórskiego ZHGRiDO

Statut Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

RODZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1
Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych 1 Drobiu Ozdobnego w Zielonej Górze w skrócie Z.Z.H.G.R.i D.O. zrzesza hodowców 1 miłośników gołębi różnych ras.
§ 2
teren działania Z.Z.H.G.R.l D.O. Jest obszar zachodniej Polski z siedzibą w Zielonej Górze.
§ 3
Z.Z.H.G.R.i D.O. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych i na podstawie niniejszego statutu.
§ 4
Z.Z.Ó.R.l D.O. używa własnych pieczęci, których wzory ustali Zarząd.
§ 5
Z.Z.H.G.R.i D.O. może:
 1. Prowadzić wszelką działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.Dochód z działalność! przeznaczony będzie na realizację celów Z.Z.H.G.R.i D.O. zgodnie z art. 34
 2. Nawiązywać współpracę z podmiotami gospodarczymi w kraju i za gra nlcą oraz być ich członkiem. Uchwałę w sprawie przystąpienia w charakterze członka do tych organizacji  a także wystąpienia z nich podejmuje Zarząd.
§ 6
Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7
Celem Z.Z.H.G.R.i D.O. Jest:
 1. Zrzeszać hodowców i miłośników gołębi rasowych.
 2. Podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi ,a w szczególnościras polskich na terenie działania związku.
 3. Otwarcie się na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, związkami ,klubem hodowli gołębi w Kraju i za granicą.
 4. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków.
§ 8
Swoje cele Z.Z.H.G.R.i D.O. realizuje w szczególności poprzez:
 1. Popieranie hodowli gołębi i ich pochodnych poprzez stwarzanie warunków do ich rozwoju.
 2. Koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków przez:
  – wytyczenie głównych celów hodowlanych,
  – organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
  – prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia jakości i wartości hodowlanej gołębi, zgodnie z zasadami polityki hodowlanej,
  – prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości i interpretacji wzorców i kryteriów oceny gołębi na wystawach.
 3. Organizowanie wystaw gołębi
 4. Wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestracji.
 5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
 1. Członkiem Z.Z.H.G.R.i D.O. może być hodowca lub miłośnik gołębi który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania jego statutu pod warunkiem:
  – złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie 1 dwóch członków wprowadzających,
  – uiszczenia przewidzianego regulaminem wpisowego i składki rocznej.
 2. Wysokość wpisowego oraz składki rocznej i innych opłat, termin i sposób wpłaty określa Zarząd.
§ 10
 1. Przyjęcie na członka Z.Z.H.G.R.I D.O. dokonuje Zarząd na wniosek kandydata poparty przez dwóch członków wprowadzających.
 2. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka Zarząd podejmuje w ciągu 2-ch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Przyjęcie powinno być stwierdzone deklaracją podpisem dwóch członków Zarządu i podaniem daty uchwały.
§ 11
Członkostwo w Z.Z.H.G.R.i D.O. wygasa na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia złożonego przez członka Zarządowi na piśmie.

 1. Skreślenie na podstawie uchwały zarządu na skutek nie płacenia składki rocznej.
 2. Wykluczenie na podstawie uchwały sądu koleżeńskiego.
 3. Śmierci członka.
§ 12
 1. Skreślenie lub wykluczenie na podstawie § 11 p. 2 1 3 staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia na piśmie o skreśleniu bądź wykluczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Członek Z.Z.H.G.R.i D.O. może się odwołać od decyzji skreślenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia do Sądu Koleżeńskiego.
§ 13
Członek Z.Z.H.G.R.i D.O. ma prawo:
 1. Wybierać i być wybranym do władz Z.Z.H.G.R. i D.O.
 2. Uczestniczyć w działalności Z.Z.H.G.R.ID.0.
 3. Korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębi.
 4. Nosić odznakę Z.Z.H.G.R.1D.0.
 5. Przedstawienia opinii wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Z.Z.H.G.R.i D.O.
 6. Przynależności do ogólnopolskiej organizacji hodowli gołębi oraz klubów i związków.
§ 14
Członek Z.Z.H.G.R.i D.O. ma obowiązek:
 1. Prowadzić hodowlę gołębi i w miarę swoich możliwości uczestni­czyć w pokazach 1 wystawach terytorialnych i ogólnopolskich
 2. Brać czynny udział w pracach Z.Z.H.G.R.i D.O.
 3. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz.
 4. Brać czynny udział w zebraniach przez uczestnictwo w pracach władz i organów do których został wybrany.
 5. Regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Z.Z.H.G.R.i D.O.       V
 6. Przestrzegać etyki hodowlanej i moralnej w stosunku do siebie 1 pozostałych członków.
 7. przestrzegać podstawowych zasad współżycia społecznego i dążyć do wytworzenia w Z.Z.H.G.R.I D.O. koleżeńskiej atmosfery wśród członków.
 8. Sumiennego i starannego wykonania pracy na rzecz Z.Z.H.G.R.i D.O. stosownie do swych umiejętności i możliwości.
§ 15
 1. Za naruszenie statutu, regulaminów 1 uchwał stosuje się nastąpujące kary:
  – upomnienie,
  – nagana,
  – zawieszenie w prawach członka na okre3 1 roku ( zawieszony członeft uiszcza w tym okresie opłatę na rzecz Z.Z.H.G.R.ID.0),
  – wykluczenie z Z.Z.H.G.R.i D.O.
 2. Ukaranemu członkowi przez Sąd Koleżeński przysługuje prawo do odwołania się do Zjazdu.
RO Z D Z I A Ł IV
WŁADZE Z.Z.H.G.R.I D.O.
§ 16
 1. Władzami Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych 1 Drobiu Ozdobnego są:.

  a) Zjazd jako najwyższa władza
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  d) Sąd koleżeński

 2. Władze Z.Z.H.G.R.i D.O. mogą uzupełnić swój skład do 1/3 ustalonego składu.
§ 17

Zjazd członków Z.Z.H.G.R 1 D.O. zwołuje:

 1. Zarząd.
 2. Zjazd Zwyczajny odbywa się co cztery lata.
 3. Zjazd Nadzwyczajny zwołany może być z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i powinien się odbyć w terminie trzech miesięcy złożenia wniosku.
 4. Zjazd Jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał przy obecności 50% obecnych członków + 1 osoba. Jeżeli liczba członków Jest mniejsza od 50 % Zjazd zwołany w drugim terminie Jest zdolny do podjęcia ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
§ 13

Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:

 1. Uchwalenie programów i określenie głównych kierunków działalności Z.Z.H.G.R.I D.O.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Zjazdami oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.
 4. Wybór członków Zarządu w liczbie 5-7 osób, w tym prezesa Zarządu.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej – 2 osoby.
 6. Wybór Sądu Koleżeńskiego – 3 osoby.
 7. Podejmowanie uchwał 1 postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad.
 8. Uchwalenie regulaminów pracy Zarządu Komisji Rewizyjnej 1 Sądu Koleżeńskiego.
 9. Uchwalenie zmian w Statucie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Z.Z.H.G.R. 1 D.O.
§ 19
 1. W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Zjazd:
  – Prezes
  – od 4 do 5 członków.
 2. Ponadto w skład Zarządu wchodzą z głosem doradczym pełnomocnicy terenowi w liczbie ustalonej przez Zarząd.
 3. Wybrani przez Zjazd członkowie w terminie 3 dni wybierają ze swe¬go grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
§ 20

Zarząd Z.Z.H.G.R.i D.O. kieruje  działalnością ZśZ.H.G.R.i.D.0. zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu.

 1. Współpracuje z zainteresowanymi związkami i kołami, klubami i instytucjami w kraju i za granicą.
 2. Powołuje pełnomocników terenowych i określa ich zasięg terytorialny na wniosek zainteresowanych członków. Pełnomocnik może być i powołany w mieście, osiedlu, regionie gdzie liczba członków Z.Z.H.G.R.i D.O. wynosi minimum 5 członków. Pełnomocnicy mają być łącznikami między członkami a Zarządem w sprawach dotyczących Z.Z.H.G.R.i D.O.
 3. Z.Z.H.G.R.i D.O. inicjuje 1 prowadzi działalność gospodarczą – zgodnie z art. 34 stosowanych przepisów,
 4. 7. prowadzi sprawy członków:
  – rejestr członków,
  – przyjmowanie członków,
  – skreślenia członków.
 5. Ustala wysokość wpisowego składek rocznych 1 innych opłat członkowskich i prowadzi działalność finansową Z.Z.H.G.R.i D.O.
 6. W razie zaistniałych potrzeb zatrudnienia pracowników do prowadze¬nia spraw Z.Z.H.G.R.i D.O. i ustala dla nich wynagrodzenia.
§ 21

Zarząd Z.Z.H.G.R.i.D.O ma obowiązek wprowadzenia w życie wszelkich zagadnień związanych z postępowaniem w hodowli gołębi wszystkich ras ,a w szczególności ras polskich.

 

§ 22

Zarząd może powołać komisje i zespoły problemowe oraz określać ich skład i funkcje.

 

§ 23

Szczegółowy regulamin pracy Zarządu ustala Zjazd.
§ 24
Do Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Z.Z.H.G.i D.O.
 2. Bieżące analizowanie sytuacji gospodarczej Związku i przedkładanie wniosków spostrzeżeń Zarządowi.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad bieżącą sytuacją finansową Z.Z.H.G.R.i D.O.
 4. Składanie na Zjeździe wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Składanie wniosku o zwołanie Ujazdu Nadzwyczajnego.
§ 25
Zakres i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin uchwalony przez Zjazd.
§ 26
Do Sądu Koleżeńskiego Z.Z.H.G.R.i D.O. należy:
 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich w zakresie:
  – sporów powstałych między członkami
  – naruszanie przez członków przepisów Z.Z.H.G.R.i D.O. i podważania autorytetu Związku.
 2. Rozpatrywanie 1 rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach ich skreśleń z listy członków Z.Z.H.G.R.i D.O.
 3. Wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu.
 4. Składanie sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności.
§ 27
Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na regulaminie uchwalonym przez Zjazd.

ROZDZIAŁ V
FUNDUSZ I MAJATEK Z.Z.H.G.R.i D.O.
 

 1. Majątek Z.Z.F.G.R.i D.O. 3kłada się z nieruchomości, ruchomości praw i funduszy.
 2. Majątek Z.Z.H.G.R. 1 D.O. pochodzi z wpisowego i składał członkowskich, wpływów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, darowizn i zapisów.
§ 29
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa z pieczątką Z.Z.H.G.R.i D.O.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
 

§ 30
Uchwały władz Z.Z.H.G.R.i D.O. z zastrzeżeniem § 17 p.4 zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zjazdu, powziętej większością co najmniej 2-/3 głosów obecnych na Zjeździe. Każdy członek ma Jeden głos.
§ 31
0 rozwiązaniu Z.Z.H.G.R. i D.O. decyduje Zjazd przy obecności 2/3 członków większością 3/4 głosów.
§ 32
Władze Z.Z.H.G.R.i D.O. mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków co najmniej na :
– 14 dni przed datą Zjazdu,
– 7 dni przed datą zebrań pozostałych władz.
§ 33
Głosowanie nad uchwałami jest Jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz Z.Z.H.G.R.i D.O. przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą Ilość głosów.
Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyska minimum 50SC + 1 ważnych głosów.
Kadencja władz Z.Z.H.G.R.i D.O. trwa cztery lata.
§ 34
Sposób zwoływania Zjazdów, zebrań, obradowania 1 warunków podejmowania uchwał określają szczegółowo regulaminy obrad danej władzy Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zielonej Górze.